نسخۀ 2.2 فرهنگ ظرفیت فعل فارسی ارائه شده است. برای دریافت رایگان این فرهنگ به صفحۀ دریافت وبگاه دادگان مراجعه نمایید.