این برنامه دارای قابلیت شناخت تصریف‌های پیچیدۀ افعال ساده و پیشوندی و همین طور فعل‌های مرکب با فاصلۀ دور است.

صفحۀ دریافت برنامۀ متن‌باز:

https://github.com/rasoolims/PersianVerbAnalyzer


لطفاً پیشنهادها و اشکالات موجود را با تماس اینترنتی در میان بگذارید: rasooli.ms{#a#t}gmail.com