محمدصادق رسولی


دانشجوی دکتری علوم رایانه، دانشگاه کلمبیا، نیویورک، ۲۰۱۲- اکنون

کارشناسی ارشد علوم رایانه، دانشگاه کلمبیا، نیویورک، ۲۰۱۲- ۲۰۱۴.

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۸-۱۳۹۰.

کارشناسی مهندسی نرم‌افزار، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۴-۱۳۸۸.