احتمالاً در ایران خبر خاصی محسوب نمی‌شود. یادم است ۸ سال پیش هم این کتاب در دسترس بود. حتی کتاب‌فروشی دانشگاه شریف کپی بی‌کیفیتش را می‌فروخت. در هر صورت، این کتاب کتاب مرجع خیلی از دانشگاه‌ها بوده است و اخیراً به صورت رایگان منتشر شده است.

https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/pattern-recognition-machine-learning/?OCID=msr_ebook_cbishop_tw


کتاب دیگری نیز در این زمینه است که خیلی جدیدتر و متن‌باز است:

https://mml-book.github.io/