این تجزیه‌گر در واقع تبدیل از جاوا به سی‌شارپ MST Parser است.

صفحۀ دریافت برنامۀ متن‌باز:

https://github.com/rasoolims/MSTParserCSharp


لطفاً پیشنهادها و اشکالات موجود را با تماس اینترنتی در میان بگذارید: rasooli.ms{#a#t}gmail.com