این مقاله را کریستوفر مانینگ استاد دانشگاه استنفورد، در مورد انقلابی که بر اثر نوآوری‌های اخیر در یادگیری عمیق ایجاد شده و تأثیر آن بر آیندهٔ پردازش زبان طبیعی، نوشته است.

Computational linguistics and deep learning